Bowlingclub “The Oldtimers”
Opgericht 26 april 1983
 Huishoudelijk Reglement


Art 1.
Wie als lid van de club wenst toe te treden, wendt zich tot het bestuur resp. tot de wedstrijdleider, die dan hem/haar een aanmeldingsformulier zal verstrekken.

Art. 2
Leden hebben het recht om: Alle jaarvergaderingen van de club bij te wonen en deel te nemen aan de door de club te organiseren wedstrijden en andere activiteiten. Voorstellen in te dienen en gekozen te worden voor een der bestuursfuncties

Art. 3
Kandidaat leden hebben dezelfde rechten als de leden.

Art. 4
Leden en bestuursleden kunnen door het bestuur bij eenvoudige meerderheid van stemmen worden geschorst wegens:
1. het niet naar behoren vervullen van een aanvaarde taak.
2. wangedrag ten opzichte van de club of het bestuur.
Een door het bestuur geschorst bestuurslid of lid wordt aan de eerstvolgende ledenvergadering voorgedragen voor royement.
De betrokken persoon wordt schriftelijk in kennis van schorsing gesteld en verliest tijdens deze schorsing alle rechten aan het lidmaatschap verbonden.

Art. 5   
Royement van het lidmaatschap als bedoeld in art.9, sub c van de statuten kan geschieden op grond van:
a). contributie schuld bij een achterstand van meer als 3 maanden
b). schorsing ingevolge art.4 van dit reglement.
c). het handelen in strijd met enige bepalingen van statuten of reglementen van de bowlingclub
Royement ingevolge het gestelde onder a) geschiedt door het bestuur. Royement op grond van het gestelde onder b) en/of c) kan slechts geschieden door de meerderheid van een algemene ledenvergadering waar minstens 2/3 van het aantal leden aanwezig is.
Een voorstel tot een zodanig royement moet op de agenda van de vergadering worden vermeld. Betrokkene heeft dan het recht zich op die vergadering te verdedigen.

Art. 6
Leden die geroyeerd zijn wegens contributieschuld, kunnen eerst opnieuw lid worden nadat zij deze schuld hebben aangezuiverd.
Leden die geroyeerd zijn om andere reden kunnen niet meer opnieuw lid wor­den.

Art. 7
Hij die zijn lidmaatschap opzegt of geroyeerd wordt, kan geen aanspraak maken op reeds betaalde gelden of op eigendommen van de club.

Art. 8
De contributie zal elk jaar tijdens de algemene vergadering opnieuw worden vastge­steld.
Deze vaststelling is dan van toepassing op het daaropvolgende seizoen. De contributie dient te worden voldaan in één termijn, te voldoen bij het begin van het seizoen.
Een uitzondering kan gelden voor echtparen. Deze mogen de gezamenlijke contributie in twee ter
mijnen voldoen, binnen twee maanden van het nieuwe seizoen.

Art. 9
De leiding van de bowlingclub is opgedragen aan het bestuur.
De voorzitter, secretaris, penningmeester en de wedstrijdleider vormen het dagelijks bestuur.
De bestuursleden worden op de algemene jaarvergadering bij meerderheid van stemmen gekozen.
De voorzitter wordt in functie gekozen bij absolute meerderheid van stemmen. De overige bestuurs-functies worden door het bestuur vastgesteld.

Art. 10
De bestuursleden worden gekozen voor de tijd van 3 jaar en zijn terstond herkiesbaar, tussentijdse vacatures kunnen op de eerstvolgende vergadering worden aangevuld.
De als dan gekozene komt in functie, op het moment dat de ander aftreedt.

Art. 11
Door het bestuur en/of door de leden kunnen kandidaten worden gesteld voor de functie van bestuurslid.

Art.12
Is een bestuurslid verhinderd zijn functie uit te oefenen, dan is hij gehouden de voorzitter daarvan in kennis te stellen.

Art 13
Het bestuur is belast met de leiding van alle zaken de club betreffende.
De voorzitter leidt de bestuurs- en jaarvergaderingen. Hij oefent toezicht uit op de handelingen van secretaris en penningmeester die hem van alle zaken op de hoogte dienen te houden. Hij stelt in overleg met het bestuur de agenda van de vergaderingen vast. Hij verleent en ontneemt het woord, kan de vergadering schorsen en een lid het ver­der bijwonen van de vergadering ontzeggen.
De secretaris voert de correspondentie, is belast met het bijhouden van het archief en zorgt dat de penningmeester en wedstrijdleider tijdig van mutaties op de hoogte worden gesteld, zodat de ledenlijst en teamindeling aangepast kunnen worden.  Verder is hij belast met tijdig bijeenroepen van de vergaderingen en het uitbrengen van een jaarverslag. Hij stelt van de vergaderingen notulen op.
De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen en is daarvoor aansprakelijk jegens de club. Het doen van betalingen tegen een deugdelijke kwijting. Het samenstellen van een duidelijk verslag van ontvangsten en uitgaven betreffende het lopende boekjaar, ter behandeling op de algemene jaarvergadering. Ter behandeling op laatstgenoemde vergadering, dient hij tevens een begroting in. Het geven van alle gewenste inlichtingen en ter inzage geven van alle boeken en bescheiden aan alle overige bestuursleden. Hij tekent alle bescheiden, die rechten of verplichtingen aan de club jegens derden betreffen.
De wedstrijdleider draagt samen met het bestuur zorg voor een wedstrijdreglement. Aan de hand van dit reglement stelt hij de teams samen en regelt hij het wedstrijdverloop. Draagt wekelijks zorg voor een bijgewerkte uitslag

Art. 14
De Kascommissie bestaat uit 2 personen die door de Algemene Leden Vergadering worden gekozen voor het nazien van de boeken en bescheiden van de penningmeester. Deze commissie brengt op de eerst-volgende jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.
Ook tussentijdse controle kan er worden gehouden. De penningmeester moet hiervan minstens 10 dagen tevoren in kennis worden gesteld.
Elk jaar treedt een van de leden af en wordt een nieuw lid gekozen. Tussentijdse vacatures kunnen op de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering worden aangevuld.

Art. 15
De vergaderingen worden onderscheiden in:
-Jaarlijkse algemene ledenvergadering en de
-Bestuursvergadering
De jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt elk jaar in de eerste maand van het nieuwe seizoen gehouden.
Op de agenda van die vergadering moeten de volgende punten voorkomen.

a) Jaarverslag van de secretaris
b) Rekening en verantwoording van de penningmeester
c) Verslag kascommissie
d) Bespreking beleid bestuur
e) Bestuursverkiezing

Art 16
Voorstellen van de leden voor een algemene jaarvergadering, moeten minstens 14 dagen tevoren schriftelijk worden ingediend bij de secretaris.

Art. 17
SLOTBEPALING
Wijzigingen in dit huishoudelijk reglement kunnen alleen worden aangebracht door de jaarlijkse algemene ledenvergadering en met tenminste tweederde der geldige stemmen.