Bowlingclub “The Oldtimers”
Opgericht 26 april 1983
PRIVACY VERKLARING 


Bowlingclub “The Oldtimers” (BTO)

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de BTO verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Deze Privacyverklaring is opgesteld naar aanleiding van het van kracht worden van de AVG

(Algemene Verordening voor de verwerking van persoonsgegevens ) per 25 mei 2018. In de Algemene ledenvergadering van de BTO van 4 september 2018 is aandacht besteed aan de AVG en is door het Bestuur van de BTO aan de vergadering het te voeren privacy beleid gepresenteerd. Vanuit deze Algemene ledenvergadering zijn geen bezwaren geuit tegen dit gepresenteerde beleid.

 

Indien iemand lid wordt van de BTO, of een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de BTO verstrekt, geeft men de BTO uitdrukkelijk toestemming om persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

1. Verantwoordelijken BTO

Verantwoordelijken voor het inzien en bewerken van de persoonsgegevens zijn de secretaris, de penningmeester en de wedstrijdleider van het Bestuur van de BTO.

Om hun taak naar behoren te kunnen verrichten zijn de Verantwoordelijken afhankelijk van de informatie die zij ontvangen van de leden van de BTO. Derhalve wordt aan de leden dringend verzocht wijzigingen in hun persoonsgegevens tijdig aan de secretaris van het Bestuur van de BTO door te geven.

 

De betrokken adresgegevens van de BTO (secretariaat en bestuursleden) zijn opgenomen op de website van de BTO.

2. Welke gegevens verwerkt de BTO en voor welk doel

2.1 In het kader van het lidmaatschap worden op basis van onder meer het inschrijfformulier de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  1. voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
  • adresgegevens, eventueel postadres
  1. telefoonnummer, e-mailadres

2.2 De BTO verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden voor de verstrekking van aangevraagde informatie of het afhandelen van de verkregen informatie;
  2. naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen voor bijeenkomsten, toezending van nieuwsbrieven, verwerken van uitslagen en standen en informatie over diensten en activiteiten van de BTO; indien een lid van de BTO geen mailingen of bepaalde informatie van de BTO wenst te ontvangen dan is het te allen tijde mogelijk dit te melden bij de secretaris van de BTO.

2.3 Persoonsgegevens mogen alleen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

  • activiteiten die, gelet op de doelstelling van de BTO gebruikelijk zijn.
  • Andere dan die hierboven bedoelde gebruikelijke als die door de Algemene Ledenvergadering zijn goedgekeurd.
  • Het verzenden van informatie aan de leden.
  • Foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van de BTO.
  • Het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften.

3.  Bewaartermijnen

De BTO verwerkt en bewaart persoonsgegevens gedurende de duur van het lidmaatschap en tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens door de Verantwoordelijken vernietigd.

4.  Beveiligingsmaatregelen en drukkerij

4.1 Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft de BTO passende technische en organisatorische maatregelen getroffen zoals beveiliging van de betrokken computers (inlogcodes en wachtwoorden) en afsluitbare kasten voor papieren gegevens. Er worden geen gegevens van de leden van de BTO opgeslagen op USB sticks of andere externe geheugens.

4.2 De BTO heeft aan de (oud) bestuursleden van de BTO verzocht , voor zover zij geen

Verantwoordelijken zijn, om eventueel in hun bezit zijnde bestanden met persoonsgegevens van de leden van de BTO te vernietigen en aan de BTO te bevestigen dat zij dat ook feitelijk hebben gedaan.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de secretaris van de BTO kan een lid van de BTO een verzoek indienen om de eigen persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen ofte verwijderen. De secretaris van de BTO zal het verzoek in behandeling nemen en de indiener binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien een lid van de BTO bezwaar wil maken tegen de (verdere) verwerking van de eigen persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan eveneens contact worden opgenomen met de secretaris van de BTO.

5.3 Indien een lid van de BTO een klacht heeft over de wijze waarop de BTO zijn persoonsgegevens verwerkt of zijn verzoek behandelt, kan contact worden opgenomen met de voorzitter van het Bestuur van de BTO die als zodanig kan worden aangemerkt als de functionaris gegevensbescherming.

 5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan de secretaris van de het Bestuur van de BTO (adresgegevens zijn te vinden op deze website).

6. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan door het Bestuur van de BTO worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website en / of nieuwsbrief aan de leden van de BTO bekend gemaakt. Het Bestuur van de BTO adviseert de leden regelmatig kennis te nemen van de inhoud van deze Privacyverklaring.

Aldus opgemaakt en vastgesteld op 4 september 2018