Bowlingclub “The Oldtimers”
Opgericht 26 april 1983
 Statuten


Art.1    NAAM De vereniging draagt de naam Bowlingclub “The Oldtimers” en wordt in deze statuten verder aangeduid als club.

Art.2    ZETEL De club is gevestigd te Eindhoven.

Art.3    DOEL De club stelt zich ten doel: Als gezelligheidsclub de bevordering en verbetering van onderlinge contacten tussen de leden in de ruimste zin van het woord. Zij tracht dit te bereiken door: a) het organiseren van een onderlinge bowlingcompetitie gedurende het bowlingseizoen. b) het geven van voorlichting over het bowlen in de ruimste zin en het uitwisselen van ervaring en resultaten.

Art.4    OPRICHTING: De bowlingclub “The Oldtimers” is opgericht 26 april 1983.

Art.5    VERENIGINGSJAAR: Het verenigingsjaar loopt van september t/m mei

Art.6  LID WORDEN Lid worden kunnen zij, die de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt en zich willen toeleggen op de recreatieve bowlingsport. Over hun al of niet toelaten tot de club beslist het bestuur, dat tevoren advies kan inwinnen bij de ledenvergadering. Het bestuur heeft het recht, zonder op- gaaf van reden aan betrokkene, afwijzend op een verzoek tot lidmaatschap te beschikken.

Art.7  LEDEN De leden worden geacht akkoord te gaan met het doel en streven van de club en zij zullen zich toeleggen op de stipte naleving van de statuten en reglementen van de bowlingclub.

Art.8    LEDEN VAN VERDIENSTE Leden van verdienste zijn zij die zich door buitengewone ijver en belangstelling deze onderscheiding hebben waardig getoond. Zij worden benoemd door de algemene jaarvergadering op voorstel van het bestuur of tenminste 10 leden.

Art.9    HET LIDMAATSCHAP Van de club beëindigt: a) bij overlijden. b) door schriftelijke opzegging aan het bestuur. c) door royement uitgesproken bij besluit van de ledenvergadering met in achtneming van het huishoudelijk reglement van de club. Het huishoudelijk reglement bepaald op welke gronden royement kan plaats vinden.

Art.10 BESTUUR Het bestuur van de club bestaat ten minste uit 4 leden t.w. voorzitter, secretaris, penningmeester en wedstrijdleider, eventueel aangevuld met extra bestuursleden. Het bestuur wordt uit en door de leden gekozen voor de tijd van 3 jaar. De wijze van verkiezing, schorsing, aftreden, worden nader geregeld bij huishoudelijk reglement.

Art 11 GELDMIDDELEN De geldmiddelen van de bowlingclub bestaan uit: contributie van de leden, ren- te en eventueel andere baten. De contributies worden geregeld bij huishoudelijk reglement.

Art 12 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Het huishoudelijk reglement, dat is vastgesteld door de algemene vergadering mag geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met enige bepalingen van deze statuten.

Art 13 VERANDERINGEN In deze statuten kunnen slechts veranderingen worden aangebracht door de al- gemene vergadering en met tenminste 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen.

Art 14 GESCHILLEN Bij verschil van mening omtrent de toepassing van enig artikel van deze statuten, beslist het bestuur onder verantwoording aan de eerstvolgende ledenvergadering

Art.15  ONTBINDING Een besluit tot ontbinding van de club kan slechts worden genomen door de al- gemene ledenvergadering en met tenminste ¾ der uitgebrachte geldige stem- men. Bij de stemming over ontbinding moet minstens 4/5 van het aantal leden aanwezig zijn. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degene die ten tijde van het besluit tot ontbinding langer dan twee jaar lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel.

Aldus vastgesteld door de algemene leden vergadering van 16 februari 2016 .